Regulamin

Fitness Klub Active Fit Pleszew ul. Traugutta 30 trening personalny siłownia fizjoterapia

Regulamin korzystania z usług Active Fit
ul. Traugutta 30, 63-300 Pleszew
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
 

 1. wejście na obiekt jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu dotyczącego bezpiecznego korzystania z usług klubu oraz sprzętu do ćwiczeń
 2. zabrania się korzystania z usług klubu osobom z objawami jakiejkolwiek infekcji oraz będących na kwarantannie,
 3. nakazuje się noszenie osłon ust i nosa, z wykluczeniem osób trenujących, trenerów i instruktorów ( trening bez maseczek ),
 4. na terenie klubu dopuszcza się przebywanie jednocześnie 12 klientów ( szczegółowe wytyczne przy wejściu do każdej sali ),
 5. Blat recepcyjny jest systematycznie dezynfekowany zaleca się, aby przy recepcji  przebywała 1 osoba ( rodzina ),
 6. zaleca się utrzymanie dystansu 1,5 m między klientami i pracownikami klubu,
 7. zaleca się utrzymywanie odległości od innej osoby ćwiczącej / innego stanowiska treningowego  min. 1,5 m
 8. klient  wchodząc do klubu oraz  wychodząc z obiektu ( także wychodząc  z toalet ) powinien zdezynfekować / umyć  ręce,
 9. klient po zakończonym ćwiczeniu  powinien zdezynfekować każde urządzenie, z którego korzystał – pojemniki z płynem dezynfekującym są dostępne na każdej sali, w szatniach oraz przy wejściu do klubu,
 10. obowiązkowy własny ręcznik,
 11. nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk,
 12. zaleca się dezynfekowanie szafek przed i po korzystaniu przez klienta, co druga szafka została wyłączona u użytkowania,
 13. rzeczy pozostawione przez klientów na salach, czy w szatniach nie będą przechowywane, tylko tego samego dnia usuwane z klubu,
 14. klienci, którzy w rażący sposób naruszą zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu,

 

               Regulamin został opracowany dla zapewnienia wszystkim trenującym jak najlepszego
               bezpieczeństwa  z  zastosowaniem  wszelkich  wytycznych  sanitarnych.

Regulamin ogólny klubu Active Fit Pleszew 

 1. Regulamin w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego określa prawa i obowiązki  korzystających  z usług fitness klubu Active Fit, którego właścicielką jest  Magdalena Nawrocka z siedzibą w Pleszewie, przy ul. Traugutta 30.
  1. Członkiem klubu staję się osoba, która wykupiła karnet lub jednorazowe wejście umożliwiające skorzystanie z oferty klubu.
  2.  Z karnetu  może korzystać tylko członek klubu, który dokonał jego zakupu ( rodzaje karnetów i ich ceny określa cennik )
  3. Opłata za jednorazowe wejście oraz pozostałe usługi  według  aktualnego cennika.

    PRAWA I OBOWIĄZKI - WARUNKI  KORZYSTANIA Z KLUBU:

 1. wykupienie karnetu lub  wejścia jednorazowego,
 2. zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja,
 3. zapoznanie się z instrukcją korzystania z urządzeń dostępnych w klubie,
 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług klubu,
 5. podanie wymaganych danych kontaktowych,
 6. posiadanie karty klubowicza oraz każdorazowe okazywanie jej pracownikom klubu, którzy mają prawo odmówić wstępu na teren klubu osobie, która nie okaże aktualnego karnetu,
 7. cennik usług świadczonych w klubie jest ustalany przez właściciela klubu i podawany do publicznej wiadomości,
 8. karnety podlegają przesunięciu na inny termin tylko w wyjątkowych, zgłoszonych na bieżąco sytuacjach, a w przypadku rezygnacji wartość karnetu nie jest zwracana,
 9. klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni lub bez nadzoru, jak również klub nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na parkingu z winy innych osób,
 10. członkowie klubu przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury klubu są zobowiązani do pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szatni oraz zmianę ubrania i obuwia na sportowe,
 11. członkowie korzystają z klubu zgodnie z postanowieniami regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa  mając na uwadze dobre zwyczaje,
 12. ćwiczący powinni mieć ze sobą własny  ręcznik, a mając na uwadze stan epidemii w miarę możliwości swoją matę treningową,
 13. członkowie klubu zobowiązani są do dbania o czystość i porządek oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu,
 14. po zakończonych ćwiczeniach  należy odłożyć  sprzęt na miejsce do tego wyznaczone, a wszelkie uszkodzenia powinny być  natychmiast zgłaszane w recepcji,
 15. osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody,
 16. zakazuje się wynoszenia przedmiotów udostępnianych przez klub,
 17. zakazuje się spożywania alkoholu i innych używek oraz  palenia papierosów, również elektronicznych,
 18. klub nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje, czy pogorszenie stanu zdrowia członka klubu wywołanego nieodpowiednim doborem ćwiczeń lub nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej,
 19. klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia i nie stosowania się do regulaminu,
 20. każda osoba korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z usługami świadczonymi przez klub, chyba, że zostało to spowodowane przez klub lub jego personel w sposób zawiniony,
 21. osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z klubu pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą klubu oraz rodzica,
 22. osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać z klubu za pisemną zgodą rodzica i z zastrzeżeniem nakazu konsultacji wykonywanych ćwiczeń z instruktorem,
 23. aby otrzymać fakturę za usługi należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności,
 24. trener lub  instruktor nie zatrudniony w klubie  ma prawa prowadzić indywidualne lub  grupowe treningi  tylko za zgodą właściciela klubu,
 25. skargi i wnioski  należy zgłaszać właścicielowi klubu,
 26. akceptując niniejszy regulamin klient wyraża zgodę  na przetwarzanie przez klub jego danych osobowych przekazanych dobrowolnie. Klient  wyraża zgodę  na otrzymywanie od klubu informacji handlowej, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Klub zastrzega sobie również prawo do kontaktowania się z Klientem telefonicznie, w nagłych przypadkach,
 27. w zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
 28. regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 
Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług klubu.